Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 15681/1 – ostatné plochy vo výmere 294 m², zapísaného na LV č. 1486, za účelom realizácie a užívania stavebných objektov SO 02.1 Úprava komunikácie – Vrakunská cesta (II/572) a SO 02.2 – Prístupová komunikácia a areálové komunikácie v súvislosti s výstavbou stavby „BETONÁREŃ – Vrakunská cesta Bratislava“, spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO 36283801, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 294 m² predstavuje ročne sumu 8 820,00 Eur,

2. 19,00 Eur/rok/m² za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 294 m² predstavuje ročne sumu 5 586,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15681/1 v k. ú. Ružinov je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom spoločnosť TBG Slovensko, a. s., bude realizovať a užívať stavebné objekty SO 02.1 Úprava komunikácie – Vrakunská cesta (II/572) a SO 02.2 – Prístupová komunikácia a areálové komunikácie v súvislosti s výstavbou stavby „BETONÁREŃ – Vrakunská cesta Bratislava“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.