Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.  c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 7 700,25 m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch, parc. č. 103/3 a parc. č. 105, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom na Židovskej 1 v Bratislave, IČO 30794544, za účelom prípravy a realizácie umeleckej činnosti mestského divadla s cieľom naplniť hlavné poslanie umeleckej scény mestského divadla, ktorým je šíriť umelecké, najmä divadelné programy na pôde hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a zabezpečenie technickej prevádzky divadla. Účelom nájmu nebytových priestorov v objekte na Laurinskej 20 je prevádzka priestorov, ktoré slúžia na ubytovanie pre hosťujúcich umelcov angažovaných nájomcom, na dobu určitú do 30. 08. 2022 odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 150,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje sumu 1 155 037,50 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 7 700,25 m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch, parc. č. 103/3 a parc. č. 105, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom na Židovskej 1 v Bratislave, IČO 30794544, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že mestská príspevková organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko má prenajaté predmetné nebytové priestory aj v súčasnosti, nájom končí 09. 08. 2020. Divadlo P. O. Hviezdoslava, ktoré je umeleckou scénou mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, vstúpilo v septembri 2019 do 11. divadelnej sezóny. Za toto obdobie sa na jeho doskách ponúkli mnohé výnimočné inscenácie z repertoáru českých a slovenských divadiel, ale aj vlastných divadelných premiér a premiér v koprodukcii. V predmetných nebytových priestoroch prebehli bezbariérové úpravy, vďaka ktorým sa divadlo stalo prístupné aj telesne handicapovaným návštevníkom a došlo k sprevádzkovaniu priestorov nachádzajúcich sa v prvom nadzemnom podlaží divadla. Z tohto dôvodu má nájomca aj naďalej záujem prevádzkovať predmetné nebytové priestory na uvedený účel.