Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104 – ostatné plochy vo výmere 200 m², občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom na Trhovej 3450/54 v Bratislave, IČO 31797717, za účelom umiestenia a prevádzkovania ornitologickej pozorovacej veže a súvisiacej infraštruktúry pre návštevníkov lokality – stojana na bicykle, informačnej tabule a dvoch lavičiek slúžiacich ako úkryt pre jašterice a zároveň na sedenie pre ľudí, na dobu neurčitú, za nájomné 365,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 73 000,00 Eur ročne,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Čunovo, parc. č. 2104 vo výmere 200 m², občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že zámerom občianskeho zduženia je umožniť pozorovanie vzácnych druhov vtákov v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, pričom občianske združenie je mimovládnou organizáciou, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.