Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 128 m², Slovenskej národnej galérii so sídlom na Riečnej 1 v Bratislave, IČO 00164712, za účelom revitalizácie a užívania pozemku vybudovaním časti oddychovej zóny s lavičkami „travertínovej záhrady“ v súvislosti s pripravovanou realizáciou vonkajších úprav stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“, pričom vonkajšie úpravy budú realizované aj na susedných pozemkoch, parc. č. 252 a parc. č. 249, vo vlastníctve Slovenskej národnej galérie, na dobu určitú 50 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 0,50 Eur/m²/rok, čo predstavuje 64,00 Eur ročne,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5 vo výmere 128 m², Slovenskej národnej galérii, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že pozemok parc. č. 21375/5 je súčasťou architektonického riešenia vonkajších úprav stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“, pričom Slovenská národná galéria, ktorá je vlastníkom vedľajších pozemkov, parc. č. 252 a parc. č. 249, k. ú. Staré Mesto, potrebuje aj k pozemku parc. č. 21375/5 usporiadať majetkovoprávny vzťah.