Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3141/1 – orná pôda vo výmere 8 563 m² a časti pozemku parc. č. 3144/4 – ostatná plocha vo výmere 2 250 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka, so sídlom Stavbárska 17 v Bratislave, IČO 46925996, za účelom umiestnenia zariadení stavenísk potrebných pre výstavbu podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy v súvislosti s realizáciou stavby „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava-Vrakuňa, Vrakunská cesta-skládka CHZJD“, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 182,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 10 813 m² predstavuje ročne sumu 1 973 372,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1 vo výmere 8 563 m² a časti parc. č. 3144/4 vo výmere 2 250 m², spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka, so sídlom Stavbárska 17 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ realizuje štátnu geologickú úlohu, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu znečistenia životného prostredia, a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.