Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  57 m², zapísaného na LV č. 797, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 23014/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. č. 22198/3, zapísaným na LV č. 4288, za účelom realizácie obratiska na Slovnaftskej ulici v súvislosti s realizáciou stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Slovenskej republike – zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6 v Bratislave, IČO 30416094, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50245350, na dobu neurčitú, za nájomné 6,733 Eur/m²/rok, čo pri výmere 99 m² predstavuje ročne sumu 666,567 Eur – podľa znaleckého posudku č. 92/2017 doloženého žiadateľom,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22198/3 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 23014/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. č. 22198/3 v k. ú. Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať obratisko na Slovnaftskej ulici v súvislosti s realizáciou stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, pričom pre vydanie stavebného povolenia, resp. rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.