Návrh čiastkového uznesenia - Aufrichtová Zuzana

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

190,00 Eur/m2