Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 526,82 m² v stavbe so súpis. č. 1280, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 345 na Sedlárskej 2 – Ventúrskej 22 a vo výmere 355,59 m², v stavbe so súpis. č. 361 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 344 na Sedlárskej 4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy so sídlom v Bratislave, IČO 52324940, za účelom využitia priestorov ako kancelárií, za nájomné 110,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory a 33,00 Eur/m²/rok za obslužné priestory, čo predstavuje sumu 72 959,48 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Zmluva o nájme nebytového priestoru bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytového priestoru nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie  nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 345 na Sedlárskej 2 – Ventúrskej 22, a v stavbe so súpis. č. 361 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy so sídlom v Bratislave, IČO 52324940, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je novovzniknutou mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá potrebuje predmetné priestory na vykonávanie svojej činnosti, ktorou je strategický rozvoj mesta.