Návrh uznesenia

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy začatom z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č.  03/2020 zo dňa 27. 2. 2020 podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) z dôvodu, že zistenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a následne aj jeho vlastné zistenia nasvedčujú tomu, že bola porušená povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.
A. konštatuje
že Ing. Katarína Šimončičová, bývalá poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, porušila svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona tým, že nepodala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t. j. do 31. marca 2019 za predchádzajúci kalendárny rok, počas ktorého vykonávala verejnú funkciu poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
B. berie na vedomie
že Ing. Katarína Šimončičová, bývalá poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zistení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nepodala tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona do 31. marca 2019 za predchádzajúci kalendárny rok a ani po tomto dátume, čo bolo z jej strany potvrdené aj komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na jej zasadnutí dňa 22. 1. 2020, a preto sa už ďalšie dokazovanie v tejto veci nevykonávalo.
C. schvaľuje
rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu.
D. oznamuje
že proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa časti C tohto uznesenia môže Ing. Katarína Šimončičová, bývalá poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona.
E. poverujeMilana Vetráka, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
podpísaním písomného rozhodnutia podľa časti C tohto uznesenia a jeho doručením v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
F. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri plnení úloh uvedených v časti E tohto uznesenia.