Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení :
„za kúpnu cenu celkove 40 392,35 Eur,“
 
Nahradiť textom :
„za kúpnu cenu 230,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 146 050,00 Eur,“