Návrh čiastkového uznesenia - Kríž Oliver

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby listom oslovil všetky subjekty fungujúce na podobnej báze, ako Aliancia, využívajúca priestory od hlavného mesta SR Bratislavy, a aby si podali žiadosť na odpustenie nájmu do novembra 2020.