Návrh uznesenia

Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, v prospech novej neziskovej organizácie pod kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného práva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
udelenie vecne podmieneného a časovo obmedzeného súhlasu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so sídlom na Vajanského nábrežie 3, Bratislava, ako poverenému likvidátorovi neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, so sídlom Karpatská 24, Bratislava, IČO 31821804, zo strany hlavného mesta SR Bratislavy ako oprávneného z predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 601002302 (archívne číslo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) zo dňa 11. 07. 2002, s úkonom prevodu nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, v prospech budúcej novozaloženej neziskovej organizácie, ktorá bude pod výlučnou kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 
s podmienkami:
 
1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie, že predmetom vyššie uvedeného súhlasu je výlučne prevod sporných nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², na budúcu novozaloženú neziskovú organizáciu, ktorá bude pod výlučnou kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a ktorá nebude založená nepeňažným vkladom, ktorý by pozostával z uvedených sporných nehnuteľností; zároveň musí byť návrh na zápis tejto novej neziskovej organizácie riadne podaný do troch mesiacov od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR, inak toto uznesenie stratí platnosť.
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, a zároveň ako budúci zakladateľ novej neziskovej organizácie, ktorá bude pod výlučnou kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, sa zaväzuje, že do 30 dní od schválenia tohto uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uzatvorí s hlavným mestom SR Bratislava písomnú dohodu, ktorej predmetom bude vyhlásenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako likvidátora neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, že uznáva ako nesporné predkupné právo hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúce z kúpnej zmluvy č. 601002302 (archívne číslo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) zo dňa 11. 07. 2002, viažuce sa na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 7477, a to na pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a na stavbu so súpis. č 3112, umiestnenú na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a to v plnom rozsahu všetkých jeho podmienok uvedených v kúpnej zmluve č. 601002302, vrátane kúpnej ceny 3,32 Eur;  v prípade, že takáto dohoda nebude mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu podpísania dohody podľa bodu 2 tohto uznesenia, predloží hlavnému mestu SR Bratislava podacou pečiatkou Okresného súdu Bratislava I opatrené potvrdenie o späťvzatí žalobného návrhu evidovaného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18C/26/2019, a to v celom rozsahu a bez nároku na náhradu trov konania, inak toto uznesenie stratí platnosť.
4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii berie na vedomie, že vyššie uvedený súhlas s prevodom sporných nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č. 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m² na novozaloženú neziskovú organizáciu, spĺňajúcu podmienky podľa bodu 1 tohto uznesenia, je udelený pod podmienkou, že pri prevode sporných nehnuteľností na takúto novozaloženú neziskovú organizáciu nedôjde k zmene podmienok predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy stanovených v kúpnej zmluve č. 601002302, vrátane kúpnej ceny a zaväzuje sa, že podmienkou ich prevodu na takúto novovzniknutú neziskovú organizáciu bude výslovné uznanie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č. 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m² zo strany novozaloženej neziskovej organizácie ako ich nadobúdateľa, a to v plnom rozsahu podmienok predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy č. 601002302 (archívne číslo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) zo dňa 11. 07. 2002, a to za kúpnu cenu 3,32 Eur, inak sa súhlas s prevodom sporných nehnuteľností udelený týmto uznesením na tento prevod nevzťahuje.
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa ako poverený likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii zaväzuje, že predtým ako uskutoční prevod sporných nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č. 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 505 m² na budúcu novozaloženú neziskovú organizáciu, vysporiada všetky nesporné pohľadávky, ktoré si veritelia riadne prihlásili do likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, a to spôsobom, ktorý vylúči možnosť napadnutia prevodu uvedených sporných nehnuteľností na novú neziskovú organizáciu zo strany veriteľov MAJÁKA NÁDEJE n.o., a to najneskôr do troch mesiacov od schválenia tohto uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť.