Bod č. 38

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového vlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.