Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 23.06.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2022

  Materiály
 2. 2.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Návrh na určenie volebných obvodov do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026

  Materiály
 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 5. 5.Informácie o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021 a o odpísaných pohľadávkach za rok 2021

 6. 6.Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030

 7. 7.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030

  Materiály
 8. 8.Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030

  Materiály
 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021

 11. 11.Informácia o riadnych individuálnych účtovných závierkach za rok 2021 a návrhoch na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 12.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

  Materiály
 13. 13.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.

  Materiály
 14. 14.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 15. 15.Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava

 16. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave

 17. 16a.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2, parc. č. 6029/3, Andrejovi Banášovi

 18. 16b.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vrakunská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 19. 16c.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 20. 17.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave

 21. 17a.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 22. 18.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a.s., so sídlom v Bratislave

 23. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave

  Materiály
 24. 19a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s. r. o., so sídlom v Bratislave

 25. 19b.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave

 26. 20.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 27. 20a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 28. 20b.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave

 29. 21.Návrh na schválenie ukončenia nájomných zmlúv

 30. 21a.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova

 31. 22.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 23.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2022

 33. 24.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 34. 25.Správa o plnení́ akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022

 35. 26.Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave

 36. 27.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n. o.

 37. 28.Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času

 38. 29.Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 39. 30.Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

 40. 31.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 41. 32.Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022

 42. 33.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 43. 34.Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet

 44. 35.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 45. 38.Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

  Materiály
 46. 39.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 40.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam Bratislava a príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava

 48. 41.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa

 49. 42.Návrh na nájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 50. 43.Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova – Šustekova – Mamateyova

 51. 45.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave

 52. 46.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave

 53. 46a.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 54. 47.Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a.s. so sídlom v Bratislave

 55. 48.Návrh na schválenie odstránenia stavby súp. č. 13236 – športovej haly, k.ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v Bratislave

 56. 49.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave

 57. 50.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave

 58. 51.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 59. 52.Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia

 60. 53.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 61. 54.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 62. 55.Rôzne

 63. .o 16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 3. c.Informácia o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. d.Informačný materiál o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na koncesiu s cieľom rozšírenia portfólia nájomných bytov

  Materiály
 5. e.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a Informácia o vybavovaní sťažností rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

 6. f.Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta