BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (2. Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou na Fajnorovom nábreží vo vlastníctve Verejné prístavy, a.s., so sídlom v Bratislave)

Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou na Fajnorovom nábreží vo vlastníctve Verejné prístavy, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku pod stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov vzniknutých podľa GP č. 3003/2019, registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9174/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m², ktorý bol odčlenený od pozemku registra „C“ KN parc. č. 9174/1, LV č. 1656, a parc. č. 21345/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², ktorý bol odčlenený od pozemku registra „C“ KN parc. č. 21345/1, LV č. 1656, spoločnosti Verejné prístavy, a.s., so sídlom Prístavná 10 v Bratislave, IČO 36856541, za kúpnu cenu celkove v sume 1 838,35 eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.