BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (11. alt_2_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer Csák

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku  v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer Csákyho záhradníctvo – Záhrada Parková)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku, k. ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 2895/1 – záhrada vo výmere 1 947 m², zapísaného na LV č. 2101, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO 35874686, na kultúrne, športové, voľnočasové aktivity, založenie a prevádzkovanie komunitnej záhrady ako víťazovi súťaže „Ideový zámer a prenájom verejného priestranstva Csákyho záhradníctvo – Záhrada Parková“, na dobu určitú od 01. 08. 2022 do 30. 09. 2025 s opciou na 1 rok, za nájomné 2 500,00 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkami:

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca je oprávnený uplatniť opciu, t. z. predĺženie nájmu o ďalší 1 rok len v prípade, že minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu písomne požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie z dôvodu, že v dňoch 08. 04. 2022 až 11. 05. 2022 sa uskutočnila súťaž formou verejného obstarávania „Ideový zámer a prenájom verejného priestranstva Csákyho záhradníctvo – Záhrada Parková“, ktorej víťazom sa stala spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s., a preto je potrebné upraviť vzťah k predmetnému pozemku, ktorý je dotknutý danou súťažou.