BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
strategický dokument Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030.
B. zrušuje
​uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 01. 07. 2010.
C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1. zabezpečiť realizovanie strategického dokumentu Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030,
2. predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ročnú správu o realizovaní strategického dokumentu Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030.
T: vždy k 30. 09.