BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (1. alt_2_Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave)

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m², zapísaného na LV č. 1656, a to na dobu neurčitú v rozsahu celého pozemku, spočívajúceho v práve vybudovania a užívania stavebného objektu SO 201-02a rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, pôsobiaceho in rem v prospech každodobého vlastníka tejto stavby, ktorým je v súčasnosti spoločnosť BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO 47257261, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena stanovenú po zohľadnení špecifík danej veci v sume 4 722,52 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.