BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 29. 09. 2022 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B. ustanovuje
​1. Podľa § 18a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestský kontrolór“) nasledovne:
1.1 Deň voľby mestského kontrolóra 29. 09. 2022 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 19. 08. 2022 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto Bratislava“), na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia).
1.2 Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr do podateľne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“.
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 16. 09. 2022. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.
1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.
1.4 Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním podľa čl. 9 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
2.1 Meno, priezvisko
2.2 Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu
2.3 Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti
2.4 Štruktúrovaný profesijný životopis
2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.6 Overená fotokópia dokladu o vzdelaní
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2.7 Koncepciu výkonu funkcie
2.8 GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov
C. volí
​komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zložení:
 
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................
6. ..............................................
D. ukladákomisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom vykonať voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

T: 29. 09. 2022