BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom na Námestí hraničiarov 1622/16 v Bratislave, IČO 37924150, s cieľom vybudovať a užívať objekt Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, na dobu určitú 25 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy s opciou na ďalších 15 rokov, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0764-17-00, takto:
 
1. text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, so sídlom na Námestí hraničiarov 1622/16 v Bratislave“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„Galérii Ladislava Bielika, n.o., so sídlom na Panenskej 7378/18 v Bratislave“,
 
2. text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„3. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi v lehote do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy štúdiu investičného zámeru vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii na stavbu na predmete nájmu, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia.“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„3. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi v lehote do 3 rokov od účinnosti schválených zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská štúdiu investičného zámeru vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii na stavbu na predmete nájmu na jej posúdenie a odsúhlasenie.“,

3. text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„4. Nájomca je povinný do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy vyžiadať a predložiť prenajímateľovi súhlasné stanovisko zhotoviteľa stavby „Štúrova ulica“, ktorým bolo Združenie Nosný systém MHD – Starý most, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava, s realizáciou objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, nakoľko práce na stavbe boli hradené z fondov EÚ a podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (komunikácie Štúrova) 5 rokov od dátumu odovzdania a prevzatia plynie záručná lehota, konečný dátum je 02. 12. 2020.“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„4. Nájomca je povinný do 3 rokov od účinnosti schválených zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská štúdiu vyžiadať a predložiť prenajímateľovi súhlasné stanovisko zhotoviteľa stavby „Štúrova ulica“, ktorým bolo Združenie Nosný systém MHD – Starý most, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava, s realizáciou objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, nakoľko práce na stavbe boli hradené z fondov Európskej únie a podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (komunikácie Štúrova) 5 rokov od dátumu odovzdania a prevzatia plynie záručná lehota, konečný dátum je 02. 12. 2020.“,
 
4. text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„5. Nájomca je povinný v lehote do 4 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy:
- vytýčiť a zakresliť existujúce zariadenia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
- predložiť budúcemu prenajímateľovi, prostredníctvom oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, projektovú dokumentáciu prekládky zariadení verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vrátane prekládky rozvádzača verejného osvetlenia na vyjadrenie, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia.“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„5. Nájomca je povinný v lehote do 4 rokov od účinnosti schválených zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská:
- vytýčiť a zakresliť existujúce zariadenia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
- predložiť budúcemu prenajímateľovi, prostredníctvom oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, projektovú dokumentáciu prekládky zariadení verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vrátane prekládky rozvádzača verejného osvetlenia na vyjadrenie, kvôli jej posúdeniu a odsúhlaseniu.“,
 
5. text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„6.1 do 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy bude mať nájomca právoplatné stavebné povolenie, skolaudovanú stavbu na účel Galérie.“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„6.1 do 10 rokov od účinnosti schválených zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská bude mať nájomca právoplatné stavebné povolenie, skolaudovanú stavbu na účel Galérie.“,

s podmienkou:

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, týkajúceho sa pozemkov v k. ú. Staré Mesto prenajatých Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o zmenu pôvodného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým bol schválený nájom pozemkov, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, s pôvodnými podmienkami, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.