BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Berka Adam (3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave)

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkaNávrh na predaj  ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave
júceho sa pozemkov v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Návrh na zmenu textu v materiáli:
text v znení:
„za kúpnu cenu 320,00 eur/m², čo pri výmere spolu 1 537 m² predstavuje sumu 491 840,00 eur“
 
sa nahrádza textom
„za kúpnu cenu 1000,00 eur/m², čo pri výmere spolu 1 537 m² predstavuje sumu 1 537 000,00 eur“.