BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (9. alt_2_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1 – záhrady vo výmere 40 m², zapísaného na LV č. 1656, na zriadenie a prevádzkovanie verejného detského ihriska občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom na Tichej 28 v Bratislave, IČO 52629988, na dobu neurčitú, za nájomné 0,50 eur/m²/rok, čo pri výmere 40 m² predstavuje  ročne sumu 20,00 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1 – záhrady vo výmere 40 m², zapísaného na LV č. 1656, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že zriadením verejného detského ihriska na danom mieste sa sfunkční a zlepší využiteľnosť daného priestoru nielen pre členov občianskeho združenia Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z, ale aj pre obyvateľov z priľahlých domov, a vytvorí sa zázemie na vybudovanie funkčnej komunity.