BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n.o. so sídlom v Bratislave)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m² nachádzajúcich sa na prízemí a medzipodlaží stavby súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto, vrátane historického mobiliáru (barokový lekárenský nábytok), pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom Nová Rožňavská 12922/3, Bratislava, s cieľom poskytovať lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, prezentovať priestor oficíny a historický mobiliár širokej verejnosti, poskytovať odborný výklad a sprevádzať návštevníkov lekárne, inštalovať a sprístupniť stálu expozíciu zameranú na históriu Lekárne u Salvatora a jej mobiliáru, ako aj sprístupniť umelecké diela autorov z prostredia zdravotníctva, realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity pre farmaceutov a verejnosť, zdieľať priestor pre aktivity hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu a ďalšie aktivity vhodne zapadajúce do daného priestoru pri zachovaní konzervatívneho charakteru lekárne zamerané najmä na priblíženie histórie farmácie a medicíny, ako aj prezentovanie moderných a nových liečiv a terapeutických postupov, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 210,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako oficína (verejná lekáreň), čo pri výmere 49,83 m² predstavuje sumu ročne 10 464,30 eur,

2. 63,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako WC, umyváreň, schodiská, chodba, predsieň, strojovňa VZT, čo pri celkovej výmere 38,00 m² predstavuje sumu ročne 2 394,00 eur,

3. 110,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako kancelária, čo pri výmere 10,71 m² predstavuje sumu ročne 1 178,10 eur,

4. 130,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako sklady a laboratórium, čo pri celkovej výmere 28,14 m² predstavuje sumu ročne 3 658,20 eur,

spolu 17 694,60 eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m² nachádzajúcich sa na prízemí a medzipodlaží stavby súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto, vrátane historického mobiliáru (barokový lekárenský nábytok), pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom Nová Rožňavská 12922/3, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nezisková organizácia Lekáreň u Salvatora, n.o., poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a rozvoja zdravia obyvateľstva, duchovných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania, je subjektom založeným organizáciou stavovskej samosprávy Slovenskou lekárnickou komorou, ktorých spoločným záujmom je prinavrátenie historického účelu priestorom národnej kultúrnej pamiatky známym ako Lekáreň u Salvatora a jeho mobiliárnemu príslušenstvu, a to zachovaním a využitím tohto priestoru a jeho vybavenia ako miesta poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a rozšírením jeho potenciálu na tvorbu, rozvoj, obnovu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt, edukačné a osvetové aktivity smerujúce k ochrane zdravia obyvateľstva a regionálneho rozvoja.