BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (4. alt_2_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Brati

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 151,60 m² nachádzajúcich sa na prízemí stavby súpis. č. 419 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21 na Bielej 6 v k. ú. Staré Mesto pre spoločnosť DONET, s.r.o., so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35732636, s cieľom prevádzkovať obchod z prelomu 19. a 20. storočia a nepredajnú expozíciu dobových predmetov (múzeum), ktorá bude umiestnená na podlahovej ploche nebytových priestorov minimálne 60 m², na dobu určitú od 22. 09. 2022 do 22. 09. 2023 s možnosťou opcie o ďalší rok so súhlasom prenajímateľa, za nájomné:
 
1. 210,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako predajňa, čo pri výmere 36,00 m² predstavuje sumu ročne 7 560,00 eur,
 
2. 63,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako WC, čo pri výmere 1,52 m² predstavuje sumu ročne 95,76 eur,
 
3. 63,00 eur/m²/rok za spoločný nebytový priestor užívaný ako chodba k WC, čo pri výmere 2,13 m² predstavuje sumu ročne 134,19 eur,
 
4. 150,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako múzeum, čo pri celkovej výmere 68,50 m² predstavuje sumu ročne 10 275,00 eur,
 
5. 130,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako sklad, čo pri celkovej výmere 43,45 m² predstavuje sumu ročne 5 648,50 eur,
 
spolu 23 713,45 eur ročne za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 151,60 m² nachádzajúcich sa na prízemí stavby súpis. č. 419 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21 na Bielej 6 v k. ú. Staré Mesto pre spoločnosť DONET, s.r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť DONET, s.r.o., ako nájomca na základe zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0523 12 00 už odo dňa 21. 09. 2012 užíva predmetné nebytové priestory na Bielej 6 v k. ú. Staré Mesto na prevádzkovanie obchodu v múzeu, čím výrazne prispieva k rozvoju turistického ruchu v Bratislave. Nájomca v predmete nájmu vytvoril netradičnú prevádzku, kde v jednom celku funguje obchodná aj muzeálna časť. Obchodná časť je zariadená autentickým nábytkom zo začiatku 20. storočia v štýle prešporského koloniálu a ponúka výhradne produkty slovenskej výroby, ktoré sú pre Bratislavu, ako aj celé Slovensko typické. V dvoch miestnostiach múzea sa návštevníci zoznámia s predmetmi používanými v bratislavských obchodoch a podnikoch do 30. rokov 20. storočia, pričom táto časť tvorí dve tretiny plochy obchodných priestorov a po celý čas je sprístupnená zdarma. Návrh na nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave ďalej predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov i z dôvodu, že spoločnosť DONET, s.r.o., ako nájomca požiadala o predĺženie doby nájmu z dôvodu výpadku tržieb počas uplatňovania protipandemických opatrení, preto by nájomca pokračovaním v nájme veľmi ocenil možnosť zmierniť finančné straty z obdobia pandémie, ktorá najviac postihla práve segment turizmu. Z uvedeného vyplýva, že nájomca sa vďaka svojej prevádzke od roku 2012 podieľa na pozitívnom obraze mesta Bratislavy a má záujem naďalej prispievať k príjemným zážitkom návštevníkov Bratislavy.