BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1 – orná pôda vo výmere 8 563 m², ktorý je zapísaný na LV č. 1095, spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom Výhonská 1, Bratislava, IČO 36667030, za kúpnu cenu 228,77 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 1 958 957,51 eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že pozemok, o ktorého kúpu žiadateľ žiada, bezprostredne susedí s pozemkami v celkovej výmere 7 002 m², na ktoré má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu obchodného centra. Predajom pozemku do vlastníctva žiadateľa sa dosiahne scelenie pozemkov a vytvoria sa predpoklady pre výstavbu obchodného centra. Daný pozemok sa nachádza v lokalite, ktorá je z pohľadu občianskej vybavenosti pre obyvateľov mestskej časti Bratislava- Vrakuňa nedostatočne obslúžená, vybudovaním obchodného centra dôjde k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb nielen obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale aj obyvateľom prechádzajúcim touto časťou do obcí nachádzajúcich sa za Bratislavou.