BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján

Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

text v znení:
"...za kúpnu cenu 228,77 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 1 958 957,51 eur,..."

sa  nahrádza textom:
"...za kúpnu cenu 250,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 2 140 750,00 eur,..."