BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (7. doba_neurčitá_alt_1_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava-Rača)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava-Rača

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v k. ú. Rača, a to:
 
1. časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 1543/2 – vinica vo výmere 48 m², zapísaného na LV č. 400, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku s parc. č. 1007/112, bez založeného listu vlastníctva, a pozemkov  parc. č. 1554 – orná pôda vo výmere 75 m², parc. č. 1551 – orná pôda vo výmere 431 m², parc. č. 1549 – záhrady vo výmere 890 m², parc. č. 1547/1 – vinica vo výmere 611 m², parc. č. 1548/1 – vinica vo výmere 55 m², parc. č. 1546/1 – záhrada vo výmere 695 m², parc. č. 1545 – ostatná plocha vo výmere 114 m², parc. č. 1542/101 – vinica vo výmere 500 m², parc. č. 1539 – ostatná plocha vo výmere 78 m², parc. č. 1540 – záhrada vo výmere 268 m², parc. č. 1538 – vinica vo výmere 60 m², parc. č. 1541 – ostatná plocha vo výmere 255 m², parc. č. 1013 – ostatná plocha vo výmere 195 m², parc. č. 1014/1 – vinica vo výmere 145 m², parc. č. 1012/1 – vinica vo výmere 15 m², parc. č. 1543/2 – vinica vo výmere 1 234 m², zapísaných na LV č. 400, ktoré v stave registra „C“ KN zodpovedajú časti pozemku s parc. č. 1007/1, bez založeného listu vlastníctva, spolu vo výmere 5 669 m², s cieľom rekonštruovať a revitalizovať existujúcu zeleň vrátane výsadby novej zelene, na:

dobu neurčitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu,

2. pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1514/18 – ostatná plocha vo výmere 90 m², parc. č. 1514/19 – ostatná plocha vo výmere 78 m² a časti pozemku parc. č. 17330/13 – ostatná plocha vo výmere 2 878 m², zapísaných na LV č. 1248, spolu vo výmere 3 046 m², s cieľom revitalizovať detské ihrisko a rozšíriť hracie prvky, na:
 
dobu neurčitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluv za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu,
 
3. časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 907/1 – vinica vo výmere 50 m² – spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti ½, zapísaný na LV č. 11171, parc. č. 930/5 – orná pôda vo výmere 99 m², zapísaný na LV č. 11173, parc. 908/1 – vinica vo výmere 70 m², parc. č. 913/1 – vinica vo výmere 81 m², parc. č. 913/2 – orná pôda vo výmere 80 m², parc. č. 930/4 – vinica vo výmere 33 m², parc. č. 914/2 – vinica vo výmere 142 m², parc. č. 914/101 – vinica vo výmere 155 m², parc. č. 918/3 – vinica vo výmere 175 m², parc. č. 919/3 – vinica vo výmere 141 m², parc. č. 927/2 – vinica vo výmere 152 m², parc. č. 930/101 – vinica vo výmere 163 m², parc. č. 935/2 – vinica vo výmere 87 m², parc. č. 936/2 – vinica vo výmere 104 m², parc. č. 937/2 – vinica vo výmere 170 m², parc. č. 942/1 – vinica vo výmere 192 m², parc. č. 943/3 – vinica vo výmere 153 m², parc. č. 949/2 – vinica vo výmere 81 m², parc. č. 952/2 – vinica vo výmere 26 m², zapísaných na LV č. 400, ktoré v stave registra „C“ KN zodpovedajú časti pozemku s parc. č. 891/138, bez založeného listu vlastníctva, spolu vo výmere 2 154 m², s cieľom rekonštruovať spevnenú plochu, revitalizovať existujúcu zeleň a výsadbu novej okrasnej zelene, na:
 
dobu neurčitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu,
 
mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557,
               
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.
  
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov uvedených v návrhu uznesenia mestskej časti Bratislava-Rača predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na schválenie z dôvodu záujmu žiadateľa o zachovanie a zveľaďovanie verejného priestoru a zvyšovania kvality bývania  pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača.