BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (10. alt_2_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Orsz

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 5 675,29 m², v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísaných na LV č. 1656, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o., so sídlom Gorkého 17, Bratislava, ktorej založenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 1237/2022 zo dňa 26. 05. 2022, na prípravu a realizáciu umeleckej činnosti mestského divadla s cieľom naplniť hlavné poslanie umeleckej scény mestského divadla, na dobu určitú od 31. 08. 2022 do 31. 08. 2032, za nájomné v sume 150,00 eur/m²/rok za hlavné priestory a 45,00 eur/m²/rok za vedľajšie priestory, spolu nájomné za celý predmet nájmu v sume 497 946,45 eur/rok.
 
s podmienkou:
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytových priestorov nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 5 675,29 m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o., so sídlom na Gorkého 17, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktorá má v súčasnosti prenajaté predmetné nebytové priestory, končí nájom dňa 30. 08. 2022, a novovznikajúca nezisková organizácia Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o., bude pokračovať v činnosti, ktorú prevádzkovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Divadlo  Pavla Országha Hviezdoslava je umeleckou scénou. Za obdobie jeho prevádzkovania Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom na jeho doskách ponúkli mnohé výnimočné inscenácie z repertoáru českých a slovenských divadiel, ale aj vlastných divadelných premiér a premiér v koprodukcii.
  
V predmetných nebytových priestoroch prebehli bezbariérové úpravy, vďaka ktorým sa divadlo stalo prístupné aj telesne handicapovaným návštevníkom a došlo k sprevádzkovaniu priestorov nachádzajúcich sa v prvom nadzemnom podlaží divadla. Z tohto dôvodu má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava aj naďalej záujem prevádzkovať predmetné nebytové priestory na uvedený účel, a preto zriadilo v máji 2022 neziskovú organizáciu Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.