BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (8. doba_určitá_10_rokov_alt_2_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 – ostatná plocha vo výmere 436 m², zapísaného na LV č. 1748, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom Hrobákova 1638/13 v Bratislave, IČO 51641721, s cieľom prevádzkovať komunitnú záhradu, na dobu určitú 10 rokov s opciou na ďalšie 3 roky, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 2,00 eur/m²/rok, čo pri výmere 436 m² predstavuje ročne sumu 872,00 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca je oprávnený uplatniť predĺženie nájmu (opciu) o ďalšie 3 roky len v prípade, ak najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu písomne požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve.
   
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 – ostatná plocha vo výmere 436 m², zapísaného na LV č. 1748, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom Hrobákova 1638/13 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie z dôvodu, že koncept komunitnej záhrady skrášli a oživí danú lokalitu, prispieva k pozitívnym interakciám medzi susedmi prostredníctvom organizovania komunitných aktivít, čo má za následok zlepšenie kvality životnej úrovne danej komunity.