BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave)

Návrh na predaj  ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj  pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m², parc. č. 4410/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m², parc. č. 4410/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m², parc. č. 4410/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m², parc. č. 4410/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m², parc. č. 4410/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m², parc. č. 4410/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m², parc. č. 4433/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 034 m², zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO 36366722, za kúpnu cenu 320,00 eur/m², čo pri výmere spolu 1 537 m² predstavuje sumu 491 840,00 eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že prevádzané pozemky sú prevažne v bezprostrednom dotyku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktorých lokalizácia, výmera alebo priestorová konfigurácia neumožňujú ich samostatné využitie. Predajom pozemkov do vlastníctva žiadateľa sa dosiahne scelenie pozemkov a vytvoria sa predpoklady pre vznik kompaktného celku v súlade s objemovými a funkčnými regulatívmi platného územného plánu.