BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 23.10.2014

 • 23. októbra 2014, 08:30 h
 • s trvaním do 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2014, zrušenie, zmena a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s platnosťou plnenia k 23. 10. 2014

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR na rok 2014

  Materiály
 3. 3.Prevzatie nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 4. 4.Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1611/2014 časť C bod 1.2 zo dňa 25. a 26. 6. 2014

 5. 5.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností 2

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013

  Materiály
 8. 8.Koncepcia mestských lesov (materiál bude prerokovaný po petíciách 16.30 h)

 9. 9.Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. s likvidáciou

  Materiály
 10. 10.Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 – 2014

 11. 11.Návrh Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Radlinského 53, Bratislava

 12. 12.Návrh na schválenie prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vodovodnej infraštruktúry a ďalších rozostavaných vodných stavieb a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú na území mesta spoločnosti BVS, a. s. ako prípadu osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a spol. Transprojekt s.r.o., vo veci budúceho prevodu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s realizáciou investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 14. 14.Petícia za rozvoj račianskeho futbalu (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 15. 15.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 16. 16.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2015

  Materiály
 17. 17.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 18. 18.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ v roku 2009

 19. 19.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s., so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 04.10.2007, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2009 zo dňa 02.07.2009

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, spoločnosti FOX ONE, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1719/2014 zo dňa 25.09.2014, ktorým bol schválený prenájom pozemkov na užívanie a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave.

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislava

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/3, 1106, 2927, 2818/1, 2792/1 a 1316, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a nebytových priestorov v areáli kina Zora v Bratislave, k. ú. Trnávka, spoločnosti OPTOTEL s.r.o. v Bratislave a spoločnosti Autoservis Žuro s.r.o. v Bratislave

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi

 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, parc. č. 2967 a parc. č. 2957/2 spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave

 38. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 39. 39.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 40. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10928/2 a parc. č. 10928/3, spoločnosti LK Sales Consulting, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 41. 41.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 42. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 43. 43.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 44. 44.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 45. 45.Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 46. 46.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

 47. 47.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou s priľahlým pozemkom

 48. 48.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 49. 49.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 50. 50.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica

 51. 51.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4

 52. 52.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 53. 53.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/1, Matúšova ulica Bratislava

 54. 54.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19238/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave

 55. 55.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 56. 56.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1

 57. 57.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Papraďová 3,5, Jána Stanislava 18, vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 58. 58.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 17, Miletičova 48, Trenčianska 62, Krížna 64, Papraďová 3,5, Gelnická 18, Jána Stanislava 18, Hálova 18, Ševčenkova 14, Mamateyova 14 vlastníkom bytov

  Materiály
 59. 59.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 60. 60.Interpelácie

 61. 61.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie