Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 23.10.2014

 • 23. októbra 2014, 08:30 h
 • s trvaním do 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci daňových príjmov vyššieho územného celku

  Materiály
 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2014, zrušenie, zmena a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s platnosťou plnenia k 23. 10. 2014

 3. 3.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Papraďová 3,5, Jána Stanislava 18, vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 4. 4.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 17, Miletičova 48, Trenčianska 62, Krížna 64, Papraďová 3,5, Gelnická 18, Jána Stanislava 18, Hálova 18, Ševčenkova 14, Mamateyova 14 vlastníkom bytov

  Materiály
 5. 5.Prevzatie nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 6. 6.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR na rok 2014

  Materiály
 7. 7.Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1611/2014 časť C bod 1.2 zo dňa 25. a 26. 6. 2014

 8. 8.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 04.10.2007, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2009 zo dňa 02.07.2009

 12. 12.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 13.Rôzne

 14. 14.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2015

  Materiály
 15. 15.Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 16. 16.Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. s likvidáciou

  Materiály
 17. 17.Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 – 2014

 18. 18.Návrh Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Radlinského 53, Bratislava

 19. 19.Návrh na schválenie prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vodovodnej infraštruktúry a ďalších rozostavaných vodných stavieb a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú na území mesta spoločnosti BVS, a. s. ako prípadu osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a spol. Transprojekt s.r.o., vo veci budúceho prevodu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s realizáciou investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 22. 22.Koncepcia mestských lesov (materiál bude prerokovaný po petíciách 16.30 h)

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 24. 24.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10928/2 a parc. č. 10928/3, spoločnosti LK Sales Consulting, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 26. 14.Petícia za rozvoj račianskeho futbalu (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po bode vystúpenie občanov) - materiál nebol prerokovaný

  Materiály
 27. 17.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - materiál nebol prerokovaný

  Materiály
 28. 18.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ v roku 2009 - materiál nebol prerokovaný

 29. 19.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - materiál nebol prerokovaný

  Materiály
 30. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, spoločnosti FOX ONE, s. r. o. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

  Materiály
 31. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1719/2014 zo dňa 25.09.2014, ktorým bol schválený prenájom pozemkov na užívanie a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť - materiál nebol prerokovaný

 32. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 33. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 34. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislava - materiál nebol prerokovaný

 35. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 36. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 37. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/3, 1106, 2927, 2818/1, 2792/1 a 1316, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 38. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 39. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a nebytových priestorov v areáli kina Zora v Bratislave, k. ú. Trnávka, spoločnosti OPTOTEL s.r.o. v Bratislave a spoločnosti Autoservis Žuro s.r.o. v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 40. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 41. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 42. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi - materiál nebol prerokovaný

 43. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 44. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, parc. č. 2967 a parc. č. 2957/2 spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 45. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 46. 39.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 47. 41.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 48. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 49. 43.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 50. 44.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný

 51. 46.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu - materiál nebol prerokovaný

 52. 47.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou s priľahlým pozemkom - materiál nebol prerokovaný

 53. 48.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - materiál nebol prerokovaný

 54. 49.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 55. 50.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica - materiál nebol prerokovaný

 56. 51.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4 - materiál nebol prerokovaný

 57. 52.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s. - materiál nebol prerokovaný

 58. 53.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/1, Matúšova ulica Bratislava - materiál nebol prerokovaný

 59. 54.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19238/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave - materiál nebol prerokovaný

 60. 55.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - materiál nebol prerokovaný

 61. 56.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1 - materiál nebol prerokovaný

 62. 60.Interpelácie - bod nebol prerokovaný

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. štvrťroka 2014

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 17, Trenčianska 58, 62, Papraďová 3, 5, Fedinova 5, Tupolevova 22, Hálova 18, Ševčenkova 14, Pankúchova 7, Budatínska 41, Bzovícka 16 vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 1. 9. 2014 do 28. 9. 2014