Bod č. 38

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.