Bod č. 17

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.