Bod č. 56

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1 - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.