Bod č. 15

Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.