Bod č. 20

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a spol. Transprojekt s.r.o., vo veci budúceho prevodu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s realizáciou investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.