Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 27.04.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2023

 2. 2.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0529 od Európskej Investičnej banky a zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. pre hlavné mesto SR Bratislavu

 3. 3.Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku

 4. 4.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.

  Materiály
 5. 5.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5989/34, Cesta na Kamzík, manželom Stefanovi a Kataríne Peschka

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2870/1 a 2870/41, ulica Staré Grunty, Ing. Miroslavovi Drobnému

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2968/11, ulica Líščie údolie, manželom Miroslavovi Kolářikovi a Judite Kolářikovej

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, Ing. Vladimírovi Markusekovi a Ing. Danici Markusekovej

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľností na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti nákladov na elektrickú energiu a úpravy nájomného o infláciu, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pod kontajnerovým stojiskom

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť K O L P O s.r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu na Radlinského 53 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 17a.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave

 19. 18.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 20. 19.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2023

 21. 20.Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2022

 22. 21.Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského, Bratislava

 23. 22.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2023

 24. 23.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 25. 24.Návrh na schválenie dodatku k zmluve nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave z doby neurčitej na dobu určitú spoločnosti Galéria BK, a.s., so sídlom v Bratislave

 26. 25.Návrh na nájom nebytových priestorov na Primaciálnom námestí a Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 27. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 28. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, Vinohradnícka ulica, spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 28.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 30. 29.Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe so súpis. č. 3096, na Karpatskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 31. 30.Návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania trafostanice TS1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/206 a parc. č. 3662/139, Panónska cesta, pre Slovenskú energetiku, a.s., so sídlom v Žiline

 32. 31.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/2, Ulica 29. augusta, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Galvaniho ulica, v prospech spoločnosti Ingka Centres Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 34. 33.Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály, medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Slovenským pozemkovým fondom a SPP-distribúciou, a.s.

  Materiály
 35. 34.Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 36. 35.Návrh na voľbu členky komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva z radov občanov

 37. 36.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 38. 37.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 39. 38.Rôzne

 40. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy

  Materiály
 4. d.Správa o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999