Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre Komunálny podnik Bratislavy, príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v k. ú. Vrakuňa, registra „C“ KN parc. č. 3144/26 – ostatná plocha, vo výmere 4 274 m², parc. č. 3144/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 391 m², zapísaných na LV č. 1095, a stavby so súpis. č. 13519, druh stavby – iná budova, popis stavby – dielňa, zapísaná na LV č. 3304, pre Komunálny podnik Bratislavy, príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Technická 6, Bratislava, IČO 54656885, s cieľom plnenia úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej listiny, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 5,85 eur/m²/rok, za pozemok využívaný ako prístup, čo pri výmere 4 274 m² predstavuje sumu ročne 25 002,90 eur,
 
2. 17,60 eur/m²/rok, za pozemok pod stavbou, čo pri výmere 391 m² predstavuje sumu ročne 6 881,11 eur,
 
3. 42,00 eur/m²/rok, za stavbu, čo pri výmere 391 m² predstavuje sumu ročne 16 422,00 eur.
 
Ročné nájomné spolu predstavuje sumu 48 306,01 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva  nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN nájom pozemkov v k .ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/15, a stavby so súpis. č. 13519, popis stavby – dielňa je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Komunálny podnik Bratislavy, príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom Technická 6, Bratislava, s cieľom plnenia úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej listiny, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Komunálny podnik Bratislavy je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej jediným zakladateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, a ktorá bola založená s cieľom plnenia úloh vo verejnom záujme, ktoré zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, najmä na vykonávanie letnej a zimnej  údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev, vykonávania údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a verejných priestranstiev, údržby zverených parkov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, opravy povrchov vozoviek a chodníkov komunikácií, vykonávania výmeny a údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia, vysýpania odpadkových košov, údržby areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, údržby a opravy mestského mobiliáru, vykonávania urgentných zásahov pri havarijných situáciách, vykonávania nakládok, vykládok a prevozu materiálu pre organizácie a zložky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonávania servisných, opravárenských, stavebných, natieračských, stolárskych, zámočníckych a pomocných prác pre zriaďovateľa a ním zriadené organizácie, atď.