Návrh uznesenia

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podmienky zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v spojení s § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu na:
1. ambulantný predaj, prípadne iný účel,
2. umiestnenie športových zariadení alebo detských atrakcií

s podmienkou:

​Nájomné zmluvy budú uzatvorené podľa schválených podmienok zverejnenia zámeru, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.