Návrh uznesenia

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove a v areáli Kúpaliska Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského,  parc. č. 2417/33, 2417/34 a 2417/1, súpis. č. 3195, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 103,34 m² a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia spolu vo výmere 86,00 m², podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu určitú počas letnej sezóny 2023, za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia, s podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.