Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť K O L P O s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „E“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5068/11 – ostatná plocha vo výmere 486 m², zapísaného na LV č. 4833, spoločnosti K O L P O s.r.o., so sídlom Kolmá 4 v Bratislave, IČO 35790326, s cieľom  majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku a starostlivosti o pozemok na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 0,19 eur/m²/rok čo pri výmere 486 m² predstavuje ročne sumu 91,13 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5068/11 – ostatná plocha vo výmere 486 m², zapísaného na LV č. 4833, spoločnosti K O L P O s.r.o., so sídlom Kolmá 4 v Bratislave, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ požiadal o majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku s cieľom starostlivosti o pozemok a zamedzenia poškodzovania majetku žiadateľa nachádzajúceho sa na priľahlom pozemku.