Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
1.1 č. 8/2022 časť B zo dňa 29.11.2022

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
2.1 č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26.09.1996
2.2 č. 49/2003 časť B zo dňa 27.03.2003
2.3 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24.10.2013
2.4 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21.11.2013
2.5 č. 149/2019 časť C bod 1 zo dňa 25.04.2019
2.6 č. 149/2019 časť C bod 2 zo dňa 25.04.2019
2.7 č. 1200/2022 časť B zo dňa 07.04.2022
B. schvaľuje
​3. Určenie nových termínov plnenia uznesení a zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy:
p. č.        číslo uznesenia zo dňa                                  pôvodný termín    nový termín splnenia uznesenia
3.1          č. 203/2019 čast C zo dňa 27.06.2019           31.03.2023          31.5.2023
3.2          č. 390/2020 čast B zo dňa 30.01.2020           31.03.2023          31. 03. 2024 zmena textu uznesenia
3.3          č. 625/2020 čast B zo dňa 22.10.2020           31.03.2023          30.05.2023
3.4          č. 1185/2022 čast B zo dňa 07.04.2022         31.03.2023          31.5.2023
3.5          č. 1186/2022 čast B zo dňa 07.04.2022         31.03.2023          30.04.2023
3.6          č. 1269/2022 čast B zo dňa 26.05.2022         31.03.2023          31.12.2023


4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky alebo jeho časti:
4.1 č. 485/2016 zo dňa 28.04.2016