Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 56,50 m² v stavbe súpis. č. 8035 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2850/6 v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom na Pražskej 3225/17 v Bratislave, IČO 42417015, s cieľom prevádzkovať komunitno-kultúrne centrum formou sprístupnenia nebytových priestorov verejnosti, organizácie kultúrnych a spoločenských podujatí, coworkingu a iných verejnoprospešných aktivít, na dobu určitú 4 roky s možnosťou predĺženia o ďalší 1 rok so súhlasom prenajímateľa, za nájomné 8,00 eur/m²/mesiac, čo pri výmere 56,50 m² predstavuje sumu 5 424,00 eur/ročne za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 8035 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2850/6 v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom na Pražskej 3225/17 v Bratislave, IČO 42417015, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že zámerom občianskeho združenia Krajanský inštitút je podpora komunitného organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí s dôrazom na medzigeneračný dialóg, posilňovanie tolerancie voči menšinám, budovanie dôvery voči demokracii, zvyšovanie občianskej angažovanosti a udržateľného rozvoja spoločnosti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Občianske združenie Krajanský inštitút sa intenzívne a dlhodobo venuje téme menšín a spolupracuje s rôznymi druhmi menšín, vďaka čomu na seba naviazalo pomerne veľkú komunitu ľudí. Občianske združenie Krajanský inštitút má záujem nadviazať na svoju doterajšiu prácu s menšinami a zároveň sa zamerať i na komunitné organizovanie, čo znamená poskytovanie príležitostí samotným občanom a občiankam na ich vlastné aktivizovanie. Okrem spolupráce na lokálnej úrovni má v úmysle spolupracovať na rôznych projektoch aj s podobnými komunitnými priestormi naprieč Slovenskom, ako aj v zahraničí. Občianske združenie Krajanský inštitút plánuje v predmete nájmu vytvoriť pre občanov a občianky naprieč generáciám a rôznym cieľovým skupinám bezpečný a prístupný priestor pre ich realizáciu a oddych, a to formou sprístupnenia časti predmetu nájmu pre širokú verejnosť s možnosťou využitia drobného občerstvenia za dobrovoľný príspevok a bezplatných toaliet, a s možnosťou účasti na bezplatných pravidelných kultúrnych podujatiach.