Návrh čiastkového uznesenia - Káčer, Juraj

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. schvaľuje
pre rok 2023, celkové navýšenie nárokovateľných osobných nákladov pre zamestnancov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vo výške 17 % s tým, že rozdiel 12,8 % a 17 % sa premietne do navýšenia základnej tarify u všetkých zamestnancov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.