Bod č. 17a

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.