Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, a to:
- parc. č. 2875/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Jozefa Dolinského,, Bratislava, za kúpnu cenu 7 980,00 eur,
- parc. č. 2875/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Ing. Romana Schätzela, Bratislava, za kúpnu cenu 7 980,00 eur,
- parc. č. 2875/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Vilmy Ágostonovej, Bratislava, za kúpnu cenu 7 980,00 eur,
- parc. č. 2875/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Lenky Ftáčikovej, , Bratislava, za kúpnu cenu 8 360,00 eur,
- parc. č. 2875/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Lenky Ftáčikovej, Bratislava, za kúpnu cenu 8 360,00 eur,
- parc. č. 2875/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², LV č. 1248, do výlučného vlastníctva Ruženy Kramplovej, Bratislava, za kúpnu cenu 7 980,00 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude niektorým kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa uvedeného kupujúceho.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. V prípade kupujúcich, ku ktorým ku dňu podpisu kúpnej zmluvy eviduje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nedaňové pohľadávky za užívanie predmetu prevodu, bude súčasťou kúpnej ceny i dlžná suma za obdobie maximálne dva roky spätne, odo dňa podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi.