Návrh uznesenia

Návrh na nájom nebytových priestorov na Primaciálnom námestí a Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpis. č. 494 na pozemku registra „C“, parc. č. 2 so vstupom z nádvoria Primaciálneho paláca vo výmere 72 m² spolu s časťou podbránia pred týmto nebytovým priestorom vo výmere 15 m², časti nádvoria so vstupom z Laurinskej ulice vo výmere 20 m² a nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 440 na pozemku registra „C“ parc. č. 3 na Uršulínskej 6 vo výmere 6,90 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 1656, s možnosťou rozšírenia o pivničné priestory, ktoré sa nachádzajú pod nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe so súpisným č. 494 so vstupom z nádvoria Primaciálneho paláca, a o časť nádvoria sv. Juraja nachádzajúceho sa v Primaciálnom paláci na pozemku registra „C“ parc. č. 2, na dobu určitú 4 rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky so súhlasom prenajímateľa, s cieľom poskytovania stravovacích služieb, ktorý bude predmetom hodnotenia návrhu, pričom službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, predaj liehovín, destilátov a tabakových výrobkov, nočný klub, diskotéka, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022, ktoré upravuje všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022, ktoré upravuje všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže vyhlásenej ako prvej v poradí.