Bod č. 33

Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály, medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Slovenským pozemkovým fondom a SPP-distribúciou, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.