Bod č. d

Správa o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.