Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe so súpis. č. 3096, na Karpatskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

neschvaľuje
1. udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa článku 9 ods. 6 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku v bytovom dome so súpis. č. 3096 postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7555/1, LV č. 10213, Karpatská ulica, z dôvodu nadstavby podkrovia, stavebníkom N.M.J. s.r.o., so sídlom Tallerova 5 v Bratislave, IČO 47142804, o 6 nových nebytových priestorov, ktorou sa zmenší spoluvlastnícky podiel hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku bytového domu z podielu 51583/95976 k celku na podiel 51583/136826 k celku za protihodnotu, ktorou budú rekonštrukčné práce na bytovom dome pozostávajúce z kompletnej obnovy prednej a zadnej fasády, kompletná výmena pavlače vrátane betonáže podesty a výmeny zábradlí a vybudovanie nového výťahu s nástupnou stanicou na prízemí a s možnosťou nástupu na každom poschodí;
 
2. zmenu účelu využitia časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku na 5. poschodí, súčasnej povaly, v bytovom dome so súpis. č. 3096 postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7555/1, LV č. 10213, Karpatská ulica, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po nadstavbe podkrovia, stavebníkom N.M.J. s.r.o., so sídlom Tallerova 5 v Bratislave, IČO 47142804, o 6 nových nebytových priestorov, na účel využitia predmetnej časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku na 5. poschodí v bytovom dome so súpis. č. 3096 ako chodbu vo výmere cca 10,68 m² a pavlač vo výmere cca 10,08 m².